Ref.65496

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 03-09-2018
FINAL: 03-10-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
16962
Descarrega la informació del curs aqui.

Resolució de conflictes i mediació escolar

resolucio-de-conflictes-i-mediacio-escolar-65496

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

L’alumne en acabar el curs hauria de ser capaç de:
- Afrontar i resoldre els conflictes que es produeixen en el dia a dia a l'aula
- Desenvolupar habilitats i destreses que permetin mediar en situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

- Conèixer la realitat de la societat en la que estem immersos i com afecta als nostres alumnes
- Conèixer les diferents tècniques i estratègies envers la resolució de conflictes
- Conèixer els diferents tipus de tutories
- Conèixer les opcions d'orientació escolar i professional dels alumnes
- Experimentar amb diferents propostes metodològiques
- Saber establir compromisos per a l'aplicació, en la vida del centre, de les metodologies experimentals
- Aprendre a millorar la relació entre els alumnes i a promoure la resolució pacífica dels conflictes
- Aprendre a promoure accions de millora en el medi familiar, local i dels membres de la comunitat educativa

mes...

1. Les tutories a l'escola
2. El sistema d'orientació escolar
3. La resolució de conflictes
El conflicte
El conflicte en l’escola
Processos de resolució de conflictes en l’escola
Resolució de problemes en l’escola infantil i primària
Resolució de conflictes en educació secundària
4. La mediació escolar
Concepte de mediació
Definició de la mediació escolar
Avantatges de la mediació escolar
Objectius de la mediació escolar
Condicions per a realitzar un programa de mediació escolar
Estructura del procés de mediació escolar

Pel que fa a l’avaluació final es realitzarà la següent prova:

Tipus de la prova: Resolució d’un cas
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: A partir d’un supòsit, l’alumne haurà de respondre varies qüestions sobre una situació conflictiva produïda en l’àmbit escolar.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar.
Temporització: A partir de la penúltima sessió o un cop s’hagi superat el 80% de les sessions del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
16962
Descarrega la informació del curs aqui.