Ref.65496

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 03-09-2018
FINAL: 03-10-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Resolució de conflictes i mediació escolar

resolucio-de-conflictes-i-mediacio-escolar-65496

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

L’alumne en acabar el curs hauria de ser capaç de:
- Afrontar i resoldre els conflictes que es produeixen en el dia a dia a l'aula
- Desenvolupar habilitats i destreses que permetin mediar en situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

- Conèixer la realitat de la societat en la que estem immersos i com afecta als nostres alumnes
- Conèixer les diferents tècniques i estratègies envers la resolució de conflictes
- Conèixer els diferents tipus de tutories
- Conèixer les opcions d'orientació escolar i professional dels alumnes
- Experimentar amb diferents propostes metodològiques
- Saber establir compromisos per a l'aplicació, en la vida del centre, de les metodologies experimentals
- Aprendre a millorar la relació entre els alumnes i a promoure la resolució pacífica dels conflictes
- Aprendre a promoure accions de millora en el medi familiar, local i dels membres de la comunitat educativa

mes...

-Les tutories a l'escola
-El sistema d'orientació escolar
-La resolució de conflictes
-La mediació escolar
-El sistema integral al centre educatiu

Pel que fa a l’avaluació final es realitzarà la següent prova:

Tipus de la prova: Resolució d’un cas
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: A partir d’un supòsit, l’alumne haurà de respondre varies qüestions sobre una situació conflictiva produïda en l’àmbit escolar.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar.
Temporització: A partir de la penúltima sessió o un cop s’hagi superat el 80% de les sessions del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.