Ref.65988

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 02-05-2018
FINAL: 12-06-2018

DURADA: 150 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Sistemes de gestió ambiental

sistemes-de-gestio-ambiental-65988

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Determinació i comunicació del Sistema de Gestió Ambiental (SGA) (MF1973) corresponent al certificat de professionalitat de Gestió ambiental

Executar la posada en marxa i manteniment del Sistema de Gestió Ambiental (SGA)

- Especificar tipus, estructura i suport de models normalitzats que poden formar part del Sistema de Gestió Ambiental (SGA) d'una organització.
- Aplicar operacions d'elaboració i execució de plans d'informació i formació relatius a la posada en marxa i desenvolupament del Sistema de Gestió Ambiental (SGA) CE2.1 Determinar les competències requerides en el Sistema de Gestió ambiental per posar-lo en marxa i en referència als llocs de treball.
- Aplicar operacions de posada en marxa de Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) en una organització, relatives a la definició de l'estructura implicada i distribució de responsabilitats entre el personal.
- Aplicar operacions de posada en marxa de procediments establerts vinculats a un Sistema de Gestió Ambiental (SGA).
- Aplicar tècniques de selecció de requisits lligats als diferents tipus de auditories i inspeccions ambientals relacionades amb un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) en funció de la tipologia de l'organització.
- Aplicar operacions d'investigació i control de causes que puguin originar desviacions en el funcionament d'un Sistema de Gestió Ambiental (SGA)

mes...

-Determinació i comunicació del Sistema de Gestió Ambiental (SGA)
-Posada en marxa de Sistema de Gestió Ambiental (SGA)
-Realització d'auditories i inspeccions ambientals, control de les desviacions del SGA

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu Sistemes de gestió ambiental MF1973 certificat de professionalitat de Gestió ambiental

RD/DECRET:RD 1785/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.