Ref.73008

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
C EMPORDA 7-13

INICI: 21-01-2020
FINAL: 26-02-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dimarts, dimecres i dijous de 18:30 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,81

Persones formades

29
Descarrega la informació del curs aqui.

Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)

soldadura-per-electrode-revestit-smaw-73008

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Realitzar soldadures utilitzant equips de soldadura elèctrica per a elèctrodes recoberts i arc elèctric, aplicant les especificacions
tècniques previstes a les homologacions internacionals de processos de soldadura i complint les normes de seguretat i d'higiene en
el treball.

- Preparar els equips i els elements per a la soldadura amb arc elèctric i elèctrode revestit de xapes, perfils i tubs d'acer complint
les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.
- Soldar amb arc elèctric de forma manual i amb elèctrode xapes, perfils i tubs d'acer en totes les posicions, de manera que es
compleixin les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.
- Verificar les soldadures realitzades de xapes, perfils i tubs d'acer, complint les especificacions i normes de prevenció de riscos
laborals i protecció del medi ambient.
- Realitzar el manteniment bàsic dels equips i components.
- Complir les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient, identificant els riscos associats i les mesures i
els equips per prevenir-los.

mes...

1. Preparació de màquines i components emprats en les operacions de soldadura elèctrica de xapes, perfils i tubs d'acer.
1.1. Preparació de màquines i equips de soldadura elèctrica, accessoris i consumibles.
1.2. Preparació de l'utillatge de subjecció i suport.
1.3. Preparació de superfícies a soldar.
1.4. Tractaments tèrmics aplicables a la soldadura.
1.5. Comprovació de la instal·lació des del punt de vista del procés i de la seguretat.
1.6. Ordre i neteja del lloc de treball.
2. Soldadura de xapes, perfils, i tubs d'acer.
2.1. Funcionament de les màquines de soldar.
2.2. Tècniques de soldadura.
2.3. Paràmetres de soldadura.
2.4.Tècniques de recàrrega de mà.
3. Verificació de les soldadures.
3.1. Estris de mesura i verificació.
3.2. Verificació de les soldadures.
3.3. Correcció de les desviacions observades.
3.4. Ordre i neteja del lloc de treball.
3.5. Normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient aplicable.
4. Manteniment de màquines de soldar de xapes, perfils i tubs d'acer.
4.1. Neteja, pressió de gasos i producció de residus.
4.2. Revisió de les connexions elèctriques i de gasos.
4.3. Comprovació de sistemes de seguretat.
4.4. Pla de manteniment i documents de registre.
4.5. Tècniques i procediments per a la substitució d'elements simples.
4.6. Ordre i neteja del lloc de treball.
4.7. Participació en els grups de treball de forma activa i responsable.
5. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
5.1. Mesures de prevenció de riscos aplicables.
5.2. Factors físics de l'entorn de treball.
5.3. Factors químics de l'entorn de treball.
5.4. Sistemes de seguretat aplicables a les màquines de soldadura.
5.5. Equips de protecció individual.
5.6. Normativa de prevenció de riscos laborals.
5.7. Normativa de protecció del medi ambient.

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:

Elaborar una peça mitjançant soldadura, o una programació bàsica robòtica, desmuntatge, revisió i muntatge d’uns sistema anticontaminació o de sobrealimentació.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,81

Persones formades

29
Descarrega la informació del curs aqui.