Ref.69859

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 26-06-2019
FINAL: 23-07-2019

DURADA: 100 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESSOC.pngSPEE.png
15482
5636
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional

suport-en-lorganitzacio-dintervencions-en-lambit-institucional-69859

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors/es desocupats/des. Per tant, no permet la preinscripció de persones ocupades.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Per a menors de 65 anys

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1016_2 Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional del certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC1016_2: Preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.

Identificar el model organitzatiu tipus i de funcionament d'institucions d'atenció social dirigides a col·lectius d'intervenció.

mes...

1. Intervenció en l'atenció a les persones dependents i el seu entorn.
- Institucions, programes i professionals d'atenció directa a persones dependents:característiques.
- Paper dels diferents professionals d'atenció sociosanitària. L'equip interdisciplinari.
- Tasques del professional d'atenció sociosanitària. Competència i responsabilitat en les àrees de:
• Alimentació.
• Higiene i condícia.
• Neteja.
• Atenció sanitària.
• Medicació.
• Mobilització, trasllat i deambulació.
• Primers auxilis. Suport psicosocial. Activitats diàries.
• Comunicació.
2. Protocols d'actuació en la recepció i acolliment de residents.
- Atenció a les persones dependents segons el grau de dependència:
• Dependència moderada.
• Dependència severa.
• Gran dependència.
- Principis ètics de la intervenció social amb persones dependents:
• Deontologia professional.
• Actituds i valors.
• Respecte per la confidencialitat i intimitat de les persones dependents.
• Delimitació del paper del professional d'atenció sociosanitària.
- Atenció integral en la intervenció:
• Comunicació a l'equip interdisciplinari de les necessitats de l'usuari.

Prova teòrica consistent en un test de 20 ítems que pot combinar preguntes d’elecció múltiple, omplir buits, veritat o fals, referits als continguts de totes dues unitats formatives.

Criteris de valoració: cada resposta correcta valdrà 0,5 punts depenent del número d’ítems. Per aprovar la prova caldrà un nota igual o superior al 5.

Durada i lloc de realització: 45-60 minuts a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

Prova pràctica escrita: En funció d’un cas determinat o situació concreta l’alumne haurà de respondre a la demanda o demandes que se li plantegin com a exercici.

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

• Organització, planificació i seqüència del treball
• Adequació de la resposta a la demanda plantejada

Durada i lloc de realització: 3 hores, tant a l’aula com al taller.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La prova final del mòdul haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les Unitats Formatives que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Conduent Acreditació Modul formatiu Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional (MF1016)

RD/DECRET:1379/2008 data:01-08-2008

ENTITATS
SUBVENCIONADORESSOC.pngSPEE.png
15482
5636
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.