Ref.69069

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 14-01-2019
FINAL: 14-03-2019

DURADA: 130 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
18102
4145
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions

suport-psicosocial-atencio-relacional-i-comunicativa-en-institucions-69069

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions" (MF1019_ 2) del certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

• Acompanyar els usuaris en la realització d'activitats programades i facilitar la participació activa de l'usuari.
• Col·laborar en l'animació i dinamització de la vida diària de la institució, actuar davant les situacions de conflicte i resoldre, al seu nivell, les incidències relacionals que sorgeixin.

• Ajudar l'usuari en la realització de les activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional, seguint les orientacions dels professionals competents.
• Donar suport i estimular la comunicació dels usuaris per afavorir-ne el desenvolupament diari i la relació social, i fer servir, si cal, sistemes alternatius de comunicació.

mes...

1. UF0129-Animació social per a persones dependents en institucions

• Participació en l'atenció psicosocial de les persones dependents en la institució sociosanitària
- Foment de l'adaptació a la institució de les persones dependents:
- Foment de la relació social de les persones dependents:
- Utilització de l'ambient com a factor afavoridor de l'autonomia personal, comunicació i relació social:
• Reconeixement de les característiques psicològiques de persones dependents en institucions
- Conceptes fonamentals:
- Procés d'envelliment.
- Discapacitats en les persones dependents:
• Acompanyament dels usuaris
- Concepte d'acompanyament de les persones dependents en la institució.
- Àrees d'intervenció, límits i deontologia.
- Funcions i paper del professional en l'acompanyament.
- Intervencions més freqüents.
- Tècniques i activitats per afavorir la relació social.
- Tècniques bàsiques de comunicació: individuals i grupals.
- Acompanyament en les activitats.

2. UF0130-Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions

• Manteniment i entrenament de les funcions cognitives en situacions quotidianes de la institució
- Tècniques per a l’entrenament de la memòria.
- Tècniques per a l’entrenament de l'atenció.
- Tècniques per a l’entrenament de l'orientació espacial, temporal i personal.
- Tècniques per a l’entrenament del raonament.
- Elaboració d’estratègies bàsiques d'intervenció.
• Manteniment i entrenament d'hàbits d'autonomia personal en situacions quotidianes de la institució
- Tècniques, procediments i estratègies d'intervenció.
- Tècniques de resolució de conflictes.
- Procediments i estratègies de modificació de conducta.
- Comportaments en grup.
- Utilització de les dinàmiques de grup.
- Observació de l'usuari en situacions especials, festes i esdeveniments:
Tècniques bàsiques d'observació.
Intervenció en situacions de crisi.
Comunicació d'incidències a l'equip interdisciplinari.

3. UF013-Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions

• Millora del procés de comunicació amb l'usuari
- Procés de comunicació; característiques.
- Barreres en la comunicació, interferències i sorolls.
- Pautes per millorar la comunicació amb l'usuari: claredat, senzillesa, atenció, empatia.
- Tècniques bàsiques de comunicació no verbal.
- Adaptació del lèxic de la institució a les característiques de l'usuari.
- Comunicació amb els familiars i l'entorn de l'usuari.
• Utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa
- Necessitats especials de comunicació.
- Estratègies i recursos d'intervenció comunicativa.
- Sistemes alternatius de comunicació:
- Ajudes tècniques per a la comunicació alternativa i augmentativa.
- Tècniques de comunicació amb malalts d'Alzheimer.

Prova tipus test de 30 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta, referides a les tres unitats formatives del mòdul.

Valoració: cada resposta correcta valdrà 0,5 punt. Serà necessari obtenir un 5 per aprovar.

Durada i lloc: 60 minuts a l’aula teòrica

Temporització: un cop transcorregut el 80-85% del mòdul

Prova pràctica: Simulació d’una actuació en què l’alumne haurà de:

- ajudar l'usuari en la realització de les activitats i exercicis de manteniment diari
- donar suport i estimular la comunicació dels usuaris
- col•laborar en l'animació i dinamització de la vida diària de la institució i actuar davant les situacions de conflicte i resoldre

Valoració: La pràctica es valorarà de l’1 al 10, i els criteris que s’aplicaran per a la valoració són:
- Les prescripcions dels professionals.
- El nivell de motivació.
- La relació establerta amb l'usuari.
- Aplicació de les diferents tècniques requerides.

Serà necessari obtenir un 5 per aprovar

Durada i lloc: 3 hores en el taller sociosanitari

Temporització: un cop transcorregut el 80-85% del mòdul

La prova final del mòdul haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les Unitats Formatives que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

La puntuació de l’avaluació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions" (MF1019_ 2)

RD/DECRET:625/2013 data:02-08-2013

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
18102
4145
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.