Ref.65991

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 16-04-2018
FINAL: 21-05-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
12022
Descarrega la informació del curs aqui.

Tècniques de negociació

tecniques-de-negociacio-65991

En acabar el curs l’alumne haurà de ser capaç de dur a terme negociacions exitoses sobre diferents aspectes

• Analitzar i aprofundir en els conceptes, metodologies i eines per una negociació avantatjosa.
• Identificar els elements que facilita una negociació amb sentit estratègic.
• Conèixer els elements que configuren la metacomunicació en la negociació.
• Conèixer les tàctiques i contratàctiques de la negociació. Identificar els diferents estils de negociador.
• Desenvolupar habilitats que potenciaran la negociació.
• Aprendre a sortir de situacions d’estancament que es poden produir en una negociació.
• Identificar l’estil natural de negociació i els punts forts i febles d’aquest estil.
• Identificar les posicions i reconèixer els interessos de las parts de una negociació.
• Afrontar millor les situacions de negociació que es produeixen en l'àmbit de treball.
• Destacar la importància de la negociació en el treball i en la societat en general.

mes...

-El conflicte. Concepte de Negociació
-Fases i models de negociació
-Tipus de negociació
-Problemes que dificulten l’èxit en les negociacions
-Estratègies en la negociació: el mètode DEA
-Les dimensions psicològiques de la negociació
-Utilització dels conflictes i els desacords
-Sortides de les situacions de bloqueig
-L’aportació de la programació neurolingüística a la negociació

La prova final que l’alumne haurà de superar s’estructura en:

Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica que constarà de 10 preguntes amb diferents alternatives de resposta i una correcta
Criteris de valoració: Cada pregunta contestada correctament valdrà 1 punt, i caldrà obtenir un 5 per aprovar.
Durada i lloc de realització: 30 minuts a l’aula
Temporització: A l’antepenúltima sessió de l’acció formativa

Tipus de la prova: Simulació pràctica d’un cas. De manera grupal, els alumnes hauran d’arribar a un acord a partir d’una situació exposada pel formador.
Criteris de valoració: la màxima puntuació possible seran 10 punts, i serà necessari obtenir un 5 per aprovar. Es valorarà els arguments exposats, la capacitat de defensar els punts de vista i els acords als que s’han arribat.
Durada i lloc de realització: 30 minuts a l’aula
Temporització: A la penúltima sessió de l’acció formativa.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

En acabar el curs, l’expert o equip d’experts hauran de certificar l’aprofitament de l’alumne en el format específic d’acta d’avaluació que la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto té dissenyat per aquesta finalitat, o en els que puguin dictar les administracions competents.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
12022
Descarrega la informació del curs aqui.