Ref.66000

Lleida

Presencial

LLOC: CCOO LLEIDA.
- C ENRIC GRANADOS 5

INICI: 05-03-2018
FINAL: 15-05-2018

DURADA: 80 Hores

HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Valoració, seguiment i difusió d’accions de mediació

valoracio-seguiment-i-difusio-daccions-de-mediacio-66000

S'ha de complir amb un dels següents requisits:

- Estar en possessió del títol de Batxillerat, COU o titulació universitària
- Tenir aprovades les proves d'accés a cicle formatiu de grau superior.
- Tenir aprovades les proves d'accés a la Universitat.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 3 o un mòdul formatiu del certificat de Mediació Comunitària.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

En el cas de no tenir cap d'aquest requisits, s'haurà de realitzar una prova de competències de matemàtiques, castellà i català.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació" (MF1041_3) del certificat de professionalitat de Mediació comunitària.

Valorar, seguir i difondre la mediació com a via de gestió de conflictes.

- Elaborar el disseny del seguiment i la valoració del procés de mediació tenint en compte el context.
- Definir l'avaluació en el procés de mediació, aplicant les tècniques i els procediments adequats.
- Estructurar el seguiment del procés de mediació tenint en compte els acords establerts prèviament entre les parts implicades.
- Identificar i valorar la coordinació amb l'equip de treball per difondre el procés de mediació com a via per gestionar conflictes.

mes...

-Processos d'avaluació del programa o servei de mediació
-Procés d'avaluació de les activitats de mediació
-Anàlisi, organització i transmissió de la informació del servei de mediació

Prova teòrica consistent en un test de 20 ítems d’elecció múltiple.

Criteris de valoració: 0,5 punts cada pregunta tipus test. Per aprovar la prova caldrà un nota igual o superior al 5.

Durada i lloc de realització: 30 hora a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

Prova pràctica: anàlisi d'un exemple de difusió d'un procés de mediació

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements teòrics adquirits al llarg del curs
- Coherència en el desenvolupament del supòsit pràctic
- Desenvolupament del treball dins el temps establert
- Cura en l’aparença

Durada i lloc de realització: 90 minuts, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10).

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació" (MF1041_3)

RD/DECRET:721/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.