AFDA0112_Guia per barrancs secs o aquàtics

Ref: 85491

500h

Presencial

85491

Objectius generals

Determinar itineraris en barrancs i guiar usuaris per barrancs de qualsevol tipologia i dificultat, utilitzant tècniques i materials específics de l'activitat, en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, adaptant-se als usuaris, aconseguint la seva satisfacció, la qualitat del servei i en els límits de cost previst.

Objectius específics

   •  Elaborar recorreguts per barrancs.
   •  Progressar amb eficàcia i seguretat per barrancs de qualsevol tipologia i dificultat
   •  Guiar i dinamitzar a persones per itineraris de barrancs.
   •  Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència..

Contingut

85491

MF1076_2 Itineraris en barrancs
UF2879 Entorn natural-cartografia-conservació-meterologia i orientació
UF2472 Anàlisi diagnòstic i avaluació en activiats de conducció en barrancs
UF2473 Disseny i gestió d'iteneraris per barrancs

MF1077_2 Tècniques de progresió en barrancs secs o aquàtics
UF2879 Entorn natural-cartografia-conservació-meterologia i orientació
UF2474 Material esportiu, aproximació, tornada i pernoctació en barranquisme
UF2475 Tècniques de progressió en barrancs

MF1078_2 Conducció de persones o grups per barrancs secs o aquàtics
UF2879 Entorn natural-cartografia-conservació-meterologia i orientació
UF2472 Anàlisi diagnòstic i avaluació en activiats de conducció en barrancs
UF2476 Guia per barrancs secs o aquàtics

MF0272_2 Primers auxilis

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Entitats col·laboradores


Comparteix