Anàlisi de balanços

Ref: 79682
Analisi De Balancos

Inici: 20/09/22

Fi: 10/11/22

50h

Presencial: 3h

Aula virtual: 47h

Aula Virtual

dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

79682

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Conèixer les principals tècniques i instruments de l'anàlisi comptable i pressupostari

Objectius específics

 Introduir els participants en la metodologia comptable i en les aplicacions informàtiques per a comptabilitat
 Conèixer com s'elaboren els comptes anuals i la comptabilitat provisional
 Comprendre els processos de finançament
 Aprendre els processos relacionats amb l'anàlisi comptable

Continguts

79682

1. Metodologia comptable
1.1. Introducció. Compte: definició, estructura i elements
1.2. Classificació dels comptes i el seu tractament
1.3. Aplicació del conveni de càrrec i abonament de comptes
1.4. Sistema de partida doble
2. Elaboració dels comptes anuals
2.1. El balanç. Estructura
2.2. Compte de pèrdues i guanys
2.3. Presentació i elaboració
3. Processos de finançament
3.1. Anàlisi financera bàsic
3.2. Gestió de riscos
3.3. Processos i mecanismes de finançament
4. Anàlisi comptable
4.1. Anàlisi de rendibilitat
4.2. Anàlisi de solvència i liquiditat
4.3. Anàlisi d'eficiència i ràtios de mercat
4.4. Predicció de beneficis
4.5. Predicció de fallida
5. Comptabilitat provisional
5.1. Valors provisionals en els comptes anuals
5.2. Ajustaments
6. Aplicacions informàtiques
6.1. Programes de comptabilitat
6.2. Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

49

Compartir