Anàlisi de balanços

Ref: 85167
Administracio I Auditoria

Inici: 18/09/24

Fi: 06/11/24

50h

Presencial: 3:20h

Aula virtual: 46:40h

Aula Virtual

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

85167

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova daccés a Cicles Formatius de Grau Medio
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o d'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar els comptes anuals, les principals tècniques d'anàlisi i els processos de realització de recomanacions.

Objectius específics

   •  Identificar i comprendre els comptes anuals.
   •  Aplicar les tècniques d'anàlisi dels comptes anuals i fer recomanacions.
   •  Identificar les opcions de finançament per resoldre incidències detectades.

Contingut

85167

 Mòdul 1: Comptes Anuals. 20h
Introducció als Comptes Anuals
   •  Balanç de Situació
   •  Compte de Pèrdues i Guanys
   •  Estat de Canvis al Patrimoni Net
   •  Estat de Fluxos d'Efectiu
Identificació dels Estats comptables previsionals
   •  Compte de Pèrdues i Guanys previsional
   •  Pressupost de tresoreria
   •  Balanç previsional

 Mòdul 2: Anàlisi de Balanços. 20h
Anàlisi Qualitatiu de l'empresa
   •  Qui
   •  Què
   •  Com
Anàlisi patrimonial i financer
   •  Endeutament
   •  Solvència
   •  Període de Maduració
   •  Fons de Maniobra
Identificació de la capacitat de generació de beneficis
   •  Vendes i ingressos
   •  Compres i despeses
   •  Rendibilitat
Aplicació de les prediccions i recomanacions
   •  Probabilitat d'insolvència
   •  Diagnòstic i recomanacions

 Mòdul 3: Finançament. 10h
Anàlisi dels Recursos Propis
   •  Autofinançament
   •  Capital
Identificació del finançament aliè
   •  Pública
   •  Comercial
   •  Productes financers
   •  Finançament alternatiu

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o càlcul de nòmines o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

86

Comparteix