Comptabilitat avançada

Ref: 84913

Inici: 16/09/24

Fi: 20/11/24

60h

Presencial

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

84913

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar i aplicar la normativa comptable al registre de l'activitat empresarial

Objectius específics

   •  Registrar operacions de compravenda, operacions de serveis exteriors i altres despeses i ingressos.
   •  Identificar i registrar els elements d'immobilitzat, així com identificar i registrar els passius i els actius financers.
   •  Aplicar els principis comptables a la comptabilització de provisions i deterioraments de valor, així com identificar els seients de regularització i tancament comptable.

Contingut

84913

 Mòdul 1: Despeses i ingressos. 25h
Descripció de Conceptes bàsics
   •  Despesa i Ingrés
   •  Patrimoni: actiu i passiu.
   •  Registre comptable: Deure i Haver.
Ús d'operacions bàsiques de despeses i ingressos
   •  Compra-venda
   •  Serveis exteriors
   •  Altres despeses i ingressos
Aplicació d'operacions de comerç exterior
   •  En divisa
   •  Valoració d'operacions a la divisa
   •  Registre comptable
   •  Regularització: diferències de canvi
   •  IVA: registre comptable d'operacions exteriors
Identificació de despeses de personal i altres subjectes a retenció
   •  Operacions amb obligació de retenir
   •  Registre comptable de les retencions practicades
   •  Comptabilització de les despeses de personal
   •  Retencions i cotitzacions a la Seguretat Social
   •  Rendiments en espècie
   •  Bestretes i altres conceptes

 Mòdul 2: Operacions amb patrimoni (Actius i Passius). 20h
Descripció de l'immobilitzat
   •  Classificació dels immobilitzats, valoració de l'immobilitzat, alta d'immobilitzat, amortització i baixa d'immobilitzat
Identificació de la Tresoreria i finançament
   •  Patrimoni Net: Capital i Reserves
   •  Distribució de dividends
   •  Altres fonts de PN (subvencions, donacions i llegats)
   •  Operacions financeres
   •  Tipus d'interès efectiu
   •  Actius financers: classificació i comptabilització

 Mòdul 3: Tancament comptable. 15h
Identificació de Provisions i deterioraments de valor
   •  Concepte i aplicació
   •  Reversió
Aplicació de Regularització i Tancament
   •  Seients de regularització
   •  Impost de societats
   •  Actius i Passius per impost diferit

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

173

Comparteix