Comptabilitat avançada

Ref: 85186

Inici: 04/03/24

Fi: 15/04/24

60h

Presencial

dilluns, dimecres i divendres de 09:00 a 13:00 hores

85186

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar i aplicar la normativa comptable al registre de l'activitat empresarial

Objectius específics

   •  Registrar operacions de compravenda, operacions de serveis exteriors i altres despeses i ingressos.
   •  Identificar i registrar els elements d'immobilitzat, així com identificar i registrar els passius i els actius financers.
   •  Aplicar els principis comptables a la comptabilització de provisions i deterioraments de valor, així com identificar els seients de regularització i tancament comptable.

Contingut

85186

 Mòdul 1: Despeses i ingressos. 25h
Descripció de Conceptes bàsics
   •  Despesa i Ingrés
   •  Patrimoni: actiu i passiu.
   •  Registre comptable: Deure i Haver.
Ús d'operacions bàsiques de despeses i ingressos
   •  Compra-venda
   •  Serveis exteriors
   •  Altres despeses i ingressos
Aplicació d'operacions de comerç exterior
   •  En divisa
   •  Valoració d'operacions a la divisa
   •  Registre comptable
   •  Regularització: diferències de canvi
   •  IVA: registre comptable d'operacions exteriors
Identificació de despeses de personal i altres subjectes a retenció
   •  Operacions amb obligació de retenir
   •  Registre comptable de les retencions practicades
   •  Comptabilització de les despeses de personal
   •  Retencions i cotitzacions a la Seguretat Social
   •  Rendiments en espècie
   •  Bestretes i altres conceptes

 Mòdul 2: Operacions amb patrimoni (Actius i Passius). 20h
Descripció de l'immobilitzat
   •  Classificació dels immobilitzats, valoració de l'immobilitzat, alta d'immobilitzat, amortització i baixa d'immobilitzat
Identificació de la Tresoreria i finançament
   •  Patrimoni Net: Capital i Reserves
   •  Distribució de dividends
   •  Altres fonts de PN (subvencions, donacions i llegats)
   •  Operacions financeres
   •  Tipus d'interès efectiu
   •  Actius financers: classificació i comptabilització

 Mòdul 3: Tancament comptable. 15h
Identificació de Provisions i deterioraments de valor
   •  Concepte i aplicació
   •  Reversió
Aplicació de Regularització i Tancament
   •  Seients de regularització
   •  Impost de societats
   •  Actius i Passius per impost diferit

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

CCOO Cornellà
CTRA d'Esplugues 68
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

147

Comparteix