Comptabilitat bàsica

Ref: 82691
Comptabilitat Basica

Inici: 12/07/23

Fi: 27/09/23

60h

Presencial: 22h

Teleformació: 38h

Mixta

dimecres de 18:00 a 21:20 hores

82691

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
 Definir els objectius de la comptabilitat.
 Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.

Objectius específics

 Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics.
 Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
 Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
 Ensenyar-li determinats temes concrets d’aplicació general.
 En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

Continguts

82691

1. El patrimoni.
1.1. El Balanç de situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.2. Els llibres comptables
2.2.1. Diari
2.3. Teoria del càrrec i l’abonament

3. Tractament comptable de les existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de compres i vendes
3.3. La periodificació d’existències
3.4. El concepte de consum.

4. Tractament comptable de l’IVA
4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final
4.2. Definició de l’IVA
4.3. Meritament de l’IVA.
4.4. Comptabilització de l’IVA

5. Amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l’amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

Avaluació

- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Cas pràctic.
- Redacció d’informes.
- Creació de productes.
­- Activitats pràctiques dels continguts.
­- Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
­- Exposicions de treballs.

El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Lloc

FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS
C BADALONA 1 BIS
08223
Terrassa

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

589

Compartir