Comptabilitat bàsica

Ref: 85188

Inici: 15/04/24

Fi: 20/05/24

60h

Presencial

dilluns, dimecres i dijous de 16:30 a 20:30 hores

85188

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar la comptabilitat com una activitat empresarial i aplicar els conceptes bàsics i la normativa comptable al registre de l'activitat empresarial.

Objectius específics

   •  Analitzar la comptabilitat com una activitat empresarial, així com interpretar els comptes anuals i els llibres comptables.
   •  Aplicar la normativa comptable vinculada al Pla general comptable d'una empresa.
   •  Descriure el procediment necessari per registrar comptablement les operacions de compravenda i les operacions de despeses i ingressos.

Contingut

85188

 Mòdul 1: Llibres comptables i comptes anuals. 20h
Identificació de la comptabilitat com a part de l'activitat empresarial.
   •  Activitat empresarial de la comptabilitat.
   •  Ingressos i Despeses.
   •  Compte de Pèrdues i Guanys.
   •  Cobraments i Pagaments.
   •  Patrimoni empresarial.
   •  Masses patrimonials.
   •  Balanç de situació.
Descripció dels llibres comptables.
   •  Llibre Diari.
   •  Mètode de la partida doble.
   •  Llibre Major.
   •  Comptes patrimonials i de gestió.
   •  Comptes Anuals.

 Mòdul 2: Normativa comptable i Pla General Comptable. 10h
Anàlisi del Pla General Comptable.
   •  Marc conceptual de la comptabilitat.
   •  Pla General de Comptabilitat i PGC Pimes.
   •  Normes de registre i valoració.
   •  Quadre de comptes.
   •  Definicions i relacions comptables.

 Mòdul 3: Registre de l'activitat empresarial. 30h
Aplicació comptable de l'impost de valor afegit (IVA).
   •  Descripció de l'impost.
   •  Comptabilització.
   •  Tractament no deduïble.
   •  Regularització comptable.
Interpretació comptable de compres i vendes.
   •  Comptabilització de les compres.
   •  Tractament comptable dels proveïdors.
   •  Comptabilització de les vendes.
   •  Tractament comptable dels clients.
   •  Gestió comptable de les existències.
Interpretació comptable de despeses i ingressos.
   •  Comptabilització de serveis exteriors, tributs i altres despeses de gestió.
   •  Tractament dels altres creditors.
   •  Comptabilització d'altres ingressos de gestió.
   •  Tractament comptable dels deutors.

Lloc

INSTITUT CARLES VALLBONA
C CAMP DE LES MORERES 14
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

758

Comparteix