Finances per a no financers

Ref: 82367
Finances Per A No Financers

Inici: 22/05/23

Fi: 05/07/23

40h

Presencial

dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

82367

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

  Introduir en el món de les finances al personal que normalment no treballa en aquest àmbit, proporcionant una visió integrada dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control.

Objectius específics

  Conèixer conceptes bàsics sobre comptabilitat i el pla general comptable.
  Comprendre els aspectes que formen part d'una anàlisi econòmic-financera d'una empresa així com del seu control de gestió.
  Adquirir les nocions necessàries sobre finances i gestió econòmica de l'empresa.
  Conèixer la gestió financera d'una empresa.

Continguts

82367

1. La comptabilitat en l'empresa
1.1. Pla General Comptable: Estructura i marc conceptual
1.2. Conceptes bàsics de la comptabilitat financera

2. Anàlisi econòmic  financera
2.1. Els estats financers
2.2. Anàlisi de la solvència
2.3. Anàlisi de l'endeutament financer
2.4. Anàlisi de l'autonomia financera
2.5. Anàlisi de la liquiditat
2.6. El Fons de Maniobra
2.7. El Cicle d'explotació
2.8. Període de maduració

3. Control de gestió
3.1. Àrees de control
3.2. Costos, Tresoreria i pressupostos
3.3. Indicadors i quadres de comandament

4. Introducció a les finances
4.1. Patrimoni
4.2. Fons de maniobra
4.3. El balanç de la situació: Actiu i passiu
4.4. El compte de pèrdues i guanys
4.5. Ratis

5. Gestió econòmica de l'empresa
5.1. Cash flow. Autofinanciació
5.2. Rendibilitat econòmica i Rendibilitat financera
5.3. Apalancament
5.4. Llindar de rendibilitat
5.5. Anàlisi de costos: cost-benefici
5.6. Anàlisi d'inversions
5.7. Pressupostos de tresoreria

6. Gestió financera de l'empresa
6.1. Fonts de finançament a curt termini
6.2. Fonts de finançament a llarg termini
6.3. Anàlisi patrimonial dels estats financers
6.4. Inversió en productes bancaris / 6.5. Inversió en borsa

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:

- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables
- Una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

136

Compartir