Gestió de recursos humans

Administracio I Auditoria

Objectius generals

 Adquirir i desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per satisfer les exigències de gestió i direcció de rrhh en qualsevol tipus d'organització.

Objectius específics

 Aplicar habilitats personals i socials en processos de gestió de recursos humans.
 Identificar els processos adequats per gestionar de manera eficient els recursos humans d'una organització.
 Conèixer la política en matèria de retribució.
 Identificar les principals contingències que poden produir-se en matèria de seguretat, relacionantles amb les mesures de seguretat aplicables.
 Adquirir els coneixements i habilitats específiques per dur a terme la gestió de la formació.
 Conèixer la legislació laboral que regeix a l'organització.

Continguts

10763

1. Direcció estratègica dels RRHH
2. Planificació, reclutament, selecció i integració
3. Política de retribució
4. Prevenció de riscos laborals
5. Gestió de la formació
6. Legislació laboral

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Compartir