Gestió de tresoreria

Ref: 82739
Administracio I Auditoria

Inici: 17/10/23

Fi: 23/11/23

40h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

82739

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Adquirir els coneixements del tresorer en la gestió diaria de tresoreria.

Objectius específics

 Conèixer i clarificar el concepte de tresoreria com a element clau de gestió econòmica.
 Conèixer les principals fonts de finançament propi, aliè, públic i privat existents en l’actualitat i
valorar els seus avantatges i inconvenients.
 Conèixer el concepte de cash-flow i d’autofinançament.
 Conèixer i identificar els elements bàsics de la tresoreria i els principals mecanismes de registre i de
seguiment documental.
 Conèixer i aprendre les claus d’una relació positiva amb les entitats financeres.

Continguts

82739

1. Conceptes bàsics de tresoreria

2. Instruments bancaris i financers
2.1. Repassar les alternatives que ens pot oferir la banca amb productes propis i de tercers
2.2. Analitzar les fonts que poden complementar el finançament de l’empresa i/o el poden substituir
2.3. Quina empresa tenim? Quin finançament ens convé?
2.4. Finançament públic o privat
2.5. Family office, Business Àngels
2.6. Crowfunding, crowlending
2.7. Instruments financers de capital o quasi capital (capital risc, préstecs participatius, títols participatius, socis col·laboradors)
2.8. Préstecs de capitalització de cooperatives
2.9. Prestació de garanties (societats de garantia recíproca, dipòsits mancomunats, avals mancomunats)
2.10. Microcrèdits per a la iniciació de cooperatives
2.11. Finançament de factures de l’administració pública
2.12. Intercooperació financera
2.13. Productes financers que ofereixen les cooperatives de serveis financers

3. Cash-flow
3.1. El concepte de cash-flow
3.2. L’autofinançament de l’empresa

4. Presa de decisions en tresoreria

5. Organització administrativa de la tresoreria
5.1. Documents de cobrament i pagament: xec, lletra de canvi, targetes de crèdit i rebut
5.2. Documents de relació amb entitats financeres: remeses d'efectes, xecs, ingressos i cobrament
5.3. Registres i llibres auxiliars de tresoreria
5.4. La llei canviària i del xec: aspectes bàsics
5.5. Control documental i físic de les operacions de tresoreria

6. Relacions banc-empresa
6.1. Aspectes generals, la situació actual
6.2. Les dues visions del banc
6.3. Com tractar amb la banca privada, pública, inversors...
6.4. Circuit de captació, com circulen les operacions per un banc

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables i financers o de càlcul de nòmines
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador/a

Lloc

INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
C PI I MARAGALL 49-51
25004
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

60

Compartir