Nòmines i Seguretat Social I

Ref: 82568
Nomines I Seguretat Social Ii

Inici: 14/06/23

Fi: 29/06/23

30h

Presencial

dilluns, dimecres i dijous de 09:00 a 13:00 hores

82568

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
 Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d'una aplicació.

Objectius específics

 Comprendre la relació entre salari i treball.
 Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col   • lectiu de referència.
 Identificar la utilitat del full de salari
 Conèixer els diferents apartats del full de salari
 Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.
 Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions i indemnitzacions, etc.)
 Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.
 Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.
 Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.
 Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.
 Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines..

Continguts

82568

1. El contracte de treball.
1.1. Definició
1.2. Objecte i característiques
1.3. Requisits

2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes.
2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
2.2. Elaboració i contingut

3. Rebut de salaris.
3.1. El salari
3.2. Salari i la seva regulació legal
3.3. El full de salari com a element de prova
3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats

4. Nòmines.
4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits

5. Cotització a la seguretat social.
5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
5.2. El càlcul de les bases de cotització
5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables
- Una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

INSTITUT CARLES VALLBONA
C CAMP DE LES MORERES 14
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

1713

Compartir