Nòmines i Seguretat Social I

Ref: 82761
Nomines I Seguretat Social Ii

Inici: 10/10/23

Fi: 15/11/23

30h

Presencial

dimarts i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

82761

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
 Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d'una aplicació.

Objectius específics

 Comprendre la relació entre salari i treball.
 Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col   • lectiu de referència.
 Identificar la utilitat del full de salari
 Conèixer els diferents apartats del full de salari
 Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.
 Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions i indemnitzacions, etc.)
 Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.
 Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.
 Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.
 Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.
 Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines..

Continguts

82761

1. El contracte de treball.
1.1. Definició
1.2. Objecte i característiques
1.3. Requisits

2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes.
2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
2.2. Elaboració i contingut

3. Rebut de salaris.
3.1. El salari
3.2. Salari i la seva regulació legal
3.3. El full de salari com a element de prova
3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats

4. Nòmines.
4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits

5. Cotització a la seguretat social.
5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
5.2. El càlcul de les bases de cotització
5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables
- Una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
C PI I MARAGALL 49-51
25004
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

1743

Compartir