Nòmines i seguretat social I

Ref: 85889
Nomines I Seguretat Social I 84609

Inici: 09/09/24

Fi: 26/09/24

30h

Presencial

dilluns, dimarts i dijous de 17:00 a 20:45 hores

85889

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar les parts integrants d'un contracte de treball i les clàusules que el componen, així com confeccionar nòmines i aplicar la cotització a la Seguretat Social.

Objectius específics

   •  Identificar les diferents parts d'un contracte de treball i el procediment d'afiliació a la Seguretat Social.
   •  Calcular el salari i la cotització a la Seguretat Social, així com confeccionar nòmines.

Contingut

85889

 Mòdul 1: Contracte de treball i afiliació a la seguretat social. 10h
Descripció del contracte de treball.
   •  Definició.
   •  Objecte i característiques.
   •  Requisits.
   •  Clàusules d'un contracte de treball.
Explicació de l'afiliació a la seguretat social.
   •  Sistema RED.
   •  Parts d'alta, baixa i variacions de dades a la Seguretat Social.

 Mòdul 2: Salari i cotització a la Seguretat Social. 20h
Descripció del rebut de salari.
   •  Definició de salari.
   •  Salari i la seva regulació legal.
   •  Full de salari com a element de prova.
   •  Definició del model oficial del full de salari i els seus apartats.
Elaboració de Nòmines
   •  Nòmina bàsica.
   •  Nòmines per a treballadors mensuals i diaris.
   •  Hores extres.
   •  Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits.
Explicació de la cotització a la Seguretat Social.
   •  Cotitzacions a la Seguretat Social i importància.
   •  Càlcul de les bases de cotització.
   •  Aportació de l'empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina.
   •  Butlletins de Cotització a la SS. RLC i RNT.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o càlcul de nòmines o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a.

Lloc

Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB)
PL Tarascón 8 baixos
08600
Berga

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

2028

Comparteix