Nòmines i Seguretat Social II

Ref: 82577
Nomines I Seguretat Social Ii

Inici: 02/05/23

Fi: 06/06/23

30h

Presencial

dilluns, dimarts i dijous de 15:00 a 20:00 hores

82577

Observacions

Seguiment d'itinerari formatiu Nòmines i Seguretat Social I

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per a confeccionar nòmines en els diferents supòsits que puguin succeir en l'empresa així com l'elaboració de les corresponents assegurances socials, coneixent els principals aspectes de la contractació, suspensió i extinció de la relació laboral així com les prestacions de la seguretat social.

Continguts

82577

1. Gestió laboral.
1.1. L'empresa i la Seguretat Social.

2. Règim general de la seguretat social.

3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. Mútues patronals. Llibres obligatoris.

4. El règim especial dels treballadors autònoms.

5. Llibres obligatoris.

6. El calendari laboral.

7. La contractació de treballadors.

8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. Altes i baixes.

9. Suspensió de la relació contractual.

10. L'expedient del treballador.

11. Contractes bonificats.

12. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.

13. Liquidacions.
13.1. Baixes per contingències comunes i professionals. / 13.2. Retencions a compte de l'IRPF.
13.3. Retribucions en espècie i el seu tractament. / 13.4. Situacions especials.
13.5. Incapacitat temporal i maternitat. / 13.6. Contractació a temps parcial.
13.7. Cotització a la Seguretat Social. / 13.8. Impresos oficials i terminis de presentació.
13.9. Omplir TC-1, TC-2. / 13.10. Tipus de cotització
13.11. Ajornaments i recàrrecs. / 13.12. Sistema RED.

14. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris, Classificació, Tipus i efectes, Liquidació i quitança.

15. Principals Prestacions del Sistema de Seguretat Social.

16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador

Lloc

INSTITUT CARLES VALLBONA
C CAMP DE LES MORERES 14
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

190

Compartir