Nòmines i seguretat social II

Ref: 85052
Nomines I Seguretat Social Ii

Inici: 25/09/24

Fi: 21/10/24

30h

Presencial

dilluns i dimecres de 17:00 a 21:00 hores

85052

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Confeccionar nòmines amb supòsits avançats i identificar els tipus de prestacions a la Seguretat Social, els tipus d'extincions del contracte i les liquidacions, així com el paper de l'Administració i altres organismes en la gestió laboral de l'empresa.

Objectius específics

   •  Analitzar la relació de l'empresa amb l'Administració i altres organismes per a la gestió de les nòmines i la Seguretat Social.
   •  Confeccionar nòmines tenint en compte variables i supòsits avançats.
   •  Identificar les diferents prestacions de la Seguretat Social que poden afectar la nòmina.
   •  Identificar els diferents tipus d'extinció de la relació laboral i gestionar liquidacions de saldo i liquidació.
   •  Identificar les aplicacions informàtiques per a la gestió del personal.

Contingut

85052

 Mòdul 1: L'empresa i l'Administració. 4h
Anàlisi de la relació de l'empresa amb l'Administració en la gestió laboral de les personestreballadores.
   •  Relació entre l'empresa i la Seguretat Social.
   •  Règim general de la Seguretat Social.
   •  Règim especial de les persones treballadores per compte propi.
   •  Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social.
   •  Diferenciació entre Mútues d'AT i MP.
   •  Definició del calendari laboral.

 Mòdul 2: Gestió avançada de nòmines. 10h
Confecció de nòmines amb suposats avançats.
   •  Hores extres estàndard i per força major.
   •  Incapacitat Temporal derivada de contingències comunes.
   •  Incapacitat Temporal derivada de contingències professionals.
   •  Retribucions en espècies.
   •  Retribució flexible.
   •  Nòmines a temps parcial.

 Mòdul 3: Prestacions de la Seguretat Social. 6h
Anàlisi de les prestacions del sistema de la Seguretat Social que afecten la nòmina.
   •  Malaltia Comuna.
   •  Accident no laboral.
   •  Accident de Treball.
   •  Malaltia Professional.
   •  Accident in itinere.
   •  Altres supòsits.

 Mòdul 4: Extinció de la relació laboral. 6h
Descripció de l'extinció de la relació laboral.
   •  Tipus d'extincions de la relació laboral.
   •  Efectes dels diferents tipus de relació laboral.
   •  Indemnitzacions per acomiadament i fi de contracte.
   •  Gestió de liquidacions de saldo i liquidació.
   •  Vacances, indemnitzacions, manca de preavís, pagues extres.

 Mòdul 5: Aplicacions informàtiques per a la gestió del personal. 4h
Anàlisi d'aplicacions informàtiques per a la gestió del personal.
   •  Programes de gestió laboral.
   •  Aplicabilitat del programa a la gestió laboral.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o càlcul de nòmines o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

INSTITUT CARLES VALLBONA
C CAMP DE LES MORERES 14
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

271

Comparteix