Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Manipulador De Productes Fitosanitaris Nivell Basic

Objectius generals

-Adquirir les competències professionals, que són necessàries i obligatòries, per aplicar productes fitosanitaris d’acord amb la normativa de la unió europea, de l'administració central i de cadascuna de les administracions autonòmiques.

DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal

Continguts

134

1. Plagues (inclou les malalties i les males herbes) dels cultius: classificació i descripció.
2. Productes fitosanitaris
2.1. classificació i descripció.
2.2. Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: classificació i etiquetatge.
2.3. Pictogrames, paraules d’advertiment, frases de risc o indicacions de perill, consells de prudència, símptomes d’intoxicació i
recomanacions per a l’usuari.
2.4. Casos pràctics.
3. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient.
3.1. Mesures per reduir aquests riscos, incloent mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals.
3.2. Bones pràctiques ambientals amb relació a la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna.
Protecció i mesures especials establertes en la Directiva marc de l'aigua (Directiva 2000/60/CE).
3.3. Eliminació d'envasos buits.
3.4. Casos pràctics.
4. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones
4.1. Riscos per al consumidor o consumidora per residus de productes fitosanitaris. Manera d'evitar-los i mesures d'emergència en cas
de contaminacions accidentals. Concepte de seguretat alimentària.
4.2. Riscos per a la població en general.
4.3. Riscos per a l’aplicador o aplicadora: intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Pràctiques de primers auxilis.
4.4. Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o sospita d'incident.
5. Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d'exposició de l'operari o operària.
5.1. Possibles riscos derivats de fer mescles de productes.
5.2. Mesures preventives i de protecció de l'aplicador o aplicadora.
5.3. Equips de protecció individual (EPI)
6. Pràctiques d’identificació i utilització d’EPI.
7. Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris.
8. Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes alternatius.
8.1. Tractaments fitosanitaris.
8.2. Preparació, mescla i aplicació.
9. Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris.
9.1. Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta.
10. Equips d'aplicació: descripció i funcionament.
11. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.
12. Pràctiques d'aplicació de tractament fitosanitari.
13. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.
14. Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús.
14.1. Infraccions, sancions i delictes.
15. Guies de pràctiques correctes d’higiene.

Avaluació

L’avaluació dels cursos vinculats a l’obtenció dels carnets atorgats pel Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació és la que estableix el propi Departament.

Obtenir assistència de més del 80% del curs. Per facilitar a l’alumne la gestió del coneixement es donen contínuament eines que els ajuden a conèixer el seu progrés, com per exemple: exercicis individuals i en grup i autoavaluacions.

Un cop els alumnes han realitzat el curs, aquests efectuaran l’examen oficial. El calendari previst del mateix es publicarà al web del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació (DARP) i es realitzarà a les escoles agràries (EA) o, en funció de les circumstàncies, en aquelles dependències que indiqui el (DARP).

La nota d’avaluació final serà d’apte o no apte en funció del resultat obtingut en l’examen oficial.

Valoració


Estudiants formats

604

Compartir