Benestar animal: mòdul general + mòdul específic

Ramaderia

Objectius generals

 Els objectius d’aquesta acció formativa s’ajusten al que estableix l’article 2 de DECRET 253/2008, de 16 de desembre, pel qual es
regulen els cursos de formació en benestar animal, en relació a les persones a les persones titulars o treballadores d’explotacions
ramaderes, i persones transportistes d'animals i/o responsables d'animals durant el transport.

En funció dels grups es determinarà si es d’aplicació: l’apartat 1.2 per a titulars i personal d´explotacions porcines, apartat 1.3 per
a titulars i personal d´explotacions avícoles, l´apartat 1.4, per a titulars i personal d´altres explotacions ( boví, oví, cabrum, conill i
altres) o l’apartat 1.5.per a transportistes d´animals i responsables d´animals durant el transport.

Continguts

7161

Els continguts d’aquesta acció formativa s’ajusten al que estableix l’annex 1 del DECRET 253/2008, de 16 de desembre, pel qual es
regulen els cursos de formació en benestar animal:
1.1 Mòdul general (12 h).
1.2 Mòdul específic (8 h).

Avaluació

L’avaluació dels cursos vinculats a l’obtenció dels carnets atorgats pel Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació és la que estableix el propi Departament.

Obtenir assistència de més del 80% del curs. Per facilitar a l’alumne la gestió del coneixement es donen contínuament eines que els ajuden a conèixer el seu progrés, com per exemple: exercicis individuals i en grup i autoavaluacions.

Un cop els alumnes han realitzat el curs, aquests efectuaran l’examen oficial. El calendari previst del mateix es publicarà al web del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació (DARP) i es realitzarà a les escoles agràries (EA) o, en funció de les circumstàncies, en aquelles dependències que indiqui el (DARP).

La nota d’avaluació final serà d’apte o no apte en funció del resultat obtingut en l’examen oficial.

Valoració


Estudiants formats

362

Compartir