Electricitat industrial

Ref: 82727
Electricitat Industrial

Inici: 02/10/23

Fi: 15/11/23

60h

Presencial

dilluns, dimarts i dimecres de 18:15 a 21:15 hores

82727

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

Capacitar l’alumnat per tal que pugui desenvolupar adequadament funcions de manteniment elèctric industrial.

Objectius específics

 Conèixer el funcionament dels diferents circuits elèctrics a la indústria.
 Diagnosticar i reparar avaries elèctriques d'urgència en màquines.
 Aplicar el tipus de manteniment adequat a la reparació.
 Saber interpretar la informació tècnica i els diferents tipus d´esquemes.
 Conèixer i aplicar el Reglament Electrotècnic corresponent.

Continguts

82727

1 Conceptes bàsics d’electricitat
- Electricitat i magnetisme
- Circuit elèctric. Simbologia i anàlisi d’un circuit
- Tipus de corrent CC, CA
- La llei d’OHM
- Potencia elèctrica, energia elèctrica, efecte Joule

2 Components de la instal   • lació
- Elecció dels elements d’una instal   • lació elèctrica
- Conductors, tipus de llums. Aplicació a circuits
- El telerruptor com a alternativa a les instal   • lacions commutades
- Elements del quadre de comandament i elements de protecció
- Elements d’accionament varis. Instal   • lació de circuits

3. Muntatge de la instal   • lació
- Connexió de diferents elements en series i paral   • lel
- Càlcul de circuits teòrics amb la llei d’OHM. Aplicació a circuits pràctics.
- Tipus de llums. Instal   • lació de circuits amb llums fluorescents
- Analitzar els efectes de la corrent en circuits varis
- Muntatge del quadre de distribució
- Disseny de circuits
- Circuits amb relés
- Reglament electrotècnic de baixa tensió

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
- Configurar un circuit pneumàtic i electropneumàtic o d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics

Lloc

INSTITUT EL PALAU
C EMPORDA 7-13
08740
St.Andreu de la Barca

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

985

Compartir