Electricitat industrial

Electricitat Industrial

Objectius generals

Capacitar l’alumnat per tal que pugui desenvolupar adequadament funcions de manteniment elèctric industrial.

Objectius específics

 Conèixer el funcionament dels diferents circuits elèctrics a la indústria.
 Diagnosticar i reparar avaries elèctriques d'urgència en màquines.
 Aplicar el tipus de manteniment adequat a la reparació.
 Saber interpretar la informació tècnica i els diferents tipus d´esquemes.
 Conèixer i aplicar el Reglament Electrotècnic corresponent.

Continguts

190

1 Conceptes bàsics d’electricitat
- Electricitat i magnetisme
- Circuit elèctric. Simbologia i anàlisi d’un circuit
- Tipus de corrent CC, CA
- La llei d’OHM
- Potencia elèctrica, energia elèctrica, efecte Joule

2 Components de la instal   • lació
- Elecció dels elements d’una instal   • lació elèctrica
- Conductors, tipus de llums. Aplicació a circuits
- El telerruptor com a alternativa a les instal   • lacions commutades
- Elements del quadre de comandament i elements de protecció
- Elements d’accionament varis. Instal   • lació de circuits

3. Muntatge de la instal   • lació
- Connexió de diferents elements en series i paral   • lel
- Càlcul de circuits teòrics amb la llei d’OHM. Aplicació a circuits pràctics.
- Tipus de llums. Instal   • lació de circuits amb llums fluorescents
- Analitzar els efectes de la corrent en circuits varis
- Muntatge del quadre de distribució
- Disseny de circuits
- Circuits amb relés
- Reglament electrotècnic de baixa tensió

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
- Configurar un circuit pneumàtic i electropneumàtic o d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics

Valoració


Estudiants formats

731

Compartir