Manteniment d'instal·lacions

Enae0108 Muntatge I Manteniment Dinstal·lacions Solars Fotovoltaiques

Objectius generals

 Realitzar manteniment integral d'un edifici mitjançant la realització de revisions sistemàtiques.
 Localitzar i identificar avaries, aplicant la legislació vigent de qualitat, seguretat i medi ambient.

Continguts

6284

1. Coneixements generals dels autòmats
2. Components dels automatismes
3. Manteniment d'instal·lacions elèctriques
4. Càlcul de línies elèctriques
5. Interpretació de plànols i esquemes d'instal·lacions i xarxes de baixa i mitja tensió
6. Subestacions i centres de transformació
7. Muntatge d'armaris de comandament, maniobra i protecció
8. Regulació de velocitat de motors
9 Automatisme (lògica cablejada i programada)
10. Màquines elèctriques
11. Manteniment d'equips instal·lacions

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
- Configurar un circuit pneumàtic i electropneumàtic o d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics

Valoració


Estudiants formats

120

Compartir