ELEM0311_MF1979_Manteniment de sistemes d’automatització industrial

Equips Electronics

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Manteniment de sistemes d'automatització industrial MF1979_2 del Certificat de professionalitat ELEM0311 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial

 Mantenir sistemes de automatització industrial

Objectius específics

­ Analitzar els sistemes d'automatització industrial, identificant les parts que les componen i les característiques més rellevants del manteniment, a partir de la documentació tècnica.
­ Aplicar tècniques de manteniment predictiu i preventiu en els sistemes de automatització industrial actuant sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.
­ Generar plans, esquemes i documentació per facilitar les tasques de manteniment dels sistemes de control.
­ Aplicar tècniques de manteniment correctiu en els sistemes d'automatització industrial a partir de la documentació tècnica.
­ Realitzar operacions de posada en servei d'equips i elements d'una instal   • lació d'automatització industrial, a partir de la documentació tècnica, en condicions de qualitat i complint les normatives de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Contingut

9342

UF2237  Manteniment preventiu de sistemes d'automatització industrial
1. Tècniques de manteniment preventiu dels elements i equips elèctrics i electrònics dels sistemes d'automatització industrial.
- Anàlisi dels equips i elements elèctrics i electrònics dels sistemes d'automatització industrial.
- Manteniment predictiu.
- Manteniment preventiu: Procediments establerts.
- Substitució d'elements en funció de la seva vida mitjana.
- Manteniment preventiu d'armaris i quadres de comandament i control.
- Manteniment preventiu d'instrumentació de camp: instruments de mesura de pressió, cabal, nivell i temperatura, entre d'altres.
- Manteniment preventiu d'equips de control: reguladors analògics i reguladors digitals.
- Manteniment preventiu d'actuadors: arrencadors, variadors, vàlvules de regulació i control, motors.
- Elements i equips de seguretat elèctrica.
- Interpretació de plànols i esquemes.
- Simbologia normalitzada.
- Emplenament de protocols.
2. Tècniques de manteniment preventiu dels elements i equips pneumàtics i hidràulics dels sistemes d'automatització industrial.
- Anàlisi d'equips i elements pneumàtics i hidràulics dels sistemes de automatització industrial.
- Manteniment preventiu d'elements pneumàtics.
- Producció i tractament de l'aire,
- Distribuïdors i vàlvules,
- Pressòstats,
- Cilindres i motors pneumàtics,
- Buit.
- Especejament i recanvis.
- Manteniment preventiu d'elements hidràulics:
- Grup hidràulic,
- Distribuïdors,
- Hidrovàlvules i servovàlvules,
- Pressòstats,
- Cilindres i motors hidràulics
- Acumuladors.
- Especejament i recanvis.
- Simbologia normalitzada.
- Emplenament de protocols
3. Manteniment preventiu dels equips i sistemes de control i supervisió en els sistemes d'automatització industrial.
- Emplenament de protocols de manteniment preventiu dels equips i sistemes de control.
- Emplenament de protocols de manteniment preventiu dels equips i sistemes de supervisió.
- Emplenament de protocols de manteniment predictiu.
- Utilització de programari de manteniment programat.

UF2238  Diagnosi d'avaries i manteniment correctiu de sistemes d'automatització industrial
1. Tècniques de diagnòstic d'avaries en el manteniment dels sistemes de automatització industrial
- Tipologia d'avaries.
- Assignació de prioritats:
- Avaries crítiques
- Avaries urgents
- Avaries no crítiques
- Eines i equips.
- Instruments de mesura i mitjans tècnics auxiliars.
- Tècniques de diagnòstic:
- Proves.
- Mesures.
- Procediments.
- Tècniques d'anàlisi de fallades:
- Fallades en el material
- Errors funcionals
- Fallades tècnics
- Factor humà
- Condicions externes anòmales.
- Gammes de manteniment
- Anàlisi del diagnòstic on-line dels equips de control.
- Utilització de llistes d'ajuda al diagnòstic.
2. Tècniques de manteniment correctiu dels equips d'automatització industrial.
- Interpretació de les ordres de treball
- Utilització de llistes d'ajuda al diagnòstic.
- Distribució del temps de reparació d'avaries.
- Apilament d'eines i mitjans tècnics auxiliars.
- Apilament de recanvis i materials.
- Tècniques de correcció de l'avaria:
- Reparació d'elements avariats.
- Seqüències de desmuntatge i muntatge.
- Substitució d'elements avariats.
- Ajust i calibratge d'equips de mesura i control.
- Recàrrega de programes.
- Emplenament d'informes i protocols.
3. Tècniques de verificació i posada en servei dels equips de control i elements de camp dels sistemes d'automatització industrial
- Aparells de mesura, ajust i control.
- Verificació de paràmetres d'elements i equips de camp.
- Verificació de paràmetres d'equips i elements de control.
- Verificació d'alarmes, seguretats i enclavaments.
- Verificació del sistema de supervisió i visualització.
- Comprovació de les mesures de seguretat.
- Protocols de posada en servei d'equips i elements de camp.
- Protocols de posada en servei d'equips de control i de visualització.
- Protocols de posada en servei de robots.
- Relació amb el client
4. Documentació i normativa per al manteniment dels sistemes de automatització industrial
- Interpretació de plànols i esquemes en les instal   • lacions d'automatismes.
- Esquemes elèctrics.
- Esquemes pneumàtics i hidràulics. Diagrames de procés (P & ID).
- Pla de manteniment
- Informes de posada en servei.
- Parts d'incidències
- Manuals tècnics.
- Normes de qualitat

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Estudiants formats

6

Comparteix