ENAE0108_Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Ref: 82029
Enae0108 Muntatge I Manteniment Dinstal·lacions Solars Fotovoltaiques

Inici: 06/02/23

Fi: 01/06/23

420h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 21:00 hores

82029

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Requisits de l’alumne

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En el cas de no disposar d'aquests requisits:

- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Efectuar, sota la supervisió, el muntatge, posada en servei, operació i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i la seguretat requerides i complint la normativa vigent.

Objectius específics

 Replantejar instal·lacions solars fotovoltaiques
 Muntar instal·lacions solars fotovoltaiques
 Mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques

Continguts

82029

MF0835_2: Replantejament d’instal·lacions solars fotovoltàiques (150 hores)
UF0149: Electrotècnia (90 hores)
UF0150: Replantejament i funcionament de les instal·lacions solars fotovoltaiques (60 hores)

MF0836_2: Muntatge d’instal·acions solars fotovoltàiques (210 hores)
UF0151: Prevenció de riscos professionals i seguretat en el muntatge d’instal·lacions solars (30 hores)
UF0152: Muntatge mecànic en instal·lacions solars fotovoltàiques (90 hores)
UF0153: Muntatge elèctric i electrònic en instal·lacions solares fotovoltàiques (90 hores)

MF0837_2: Manteniment d’instal·acions solars fotovoltàiques (60 hores)

MP0032: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de muntatge i manteniment d’instal·lacions solarss fotovoltàiques (120 hores)

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Lloc

INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
C PI I MARAGALL 49-51
25004
Lleida

Entitats col·laboradores


Compartir