ENAE0108_Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Enae0108 Muntatge I Manteniment Dinstal·lacions Solars Fotovoltaiques

Objectius generals

Efectuar, sota la supervisió, el muntatge, posada en servei, operació i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i la seguretat requerides i complint la normativa vigent.

Objectius específics

 Replantejar instal·lacions solars fotovoltaiques
 Muntar instal·lacions solars fotovoltaiques
 Mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques

Continguts

8241

MF0835_2: Replantejament d’instal·lacions solars fotovoltàiques (150 hores)
UF0149: Electrotècnia (90 hores)
UF0150: Replantejament i funcionament de les instal·lacions solars fotovoltaiques (60 hores)

MF0836_2: Muntatge d’instal·acions solars fotovoltàiques (210 hores)
UF0151: Prevenció de riscos professionals i seguretat en el muntatge d’instal·lacions solars (30 hores)
UF0152: Muntatge mecànic en instal·lacions solars fotovoltàiques (90 hores)
UF0153: Muntatge elèctric i electrònic en instal·lacions solares fotovoltàiques (90 hores)

MF0837_2: Manteniment d’instal·acions solars fotovoltàiques (60 hores)

MP0032: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de muntatge i manteniment d’instal·lacions solarss fotovoltàiques (120 hores)

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Compartir

Pròxims cursos