Altes capacitats: intervenció educativa

Altes Capacitats Intervencio Educativa

Objectius generals

 Delimitar el concepte d'altes capacitats.
 Oferir una base teòrica sobre la qual poder fonamentar els recursos pedagògics apropiats.
 Dotar als participants d'estratègies de detecció d'alumnes amb altes capacitats.
 Oferir estratègies educatives globals i concretes per optimitzar el procés d'aprenentatge dels alumnes amb altes capacitats a l'escola ordinària.
 Oferir pautes sobre com atendre i orientar a les famílies d'aquests alumnes.
 Proporcionar bibliografia especialitzada i rigorosa, així com informació sobre centres d'atenció a persones amb altes capacitats les diferents comunitats espanyoles.
 Poder resoldre els dubtes concrets que puguin manifestar els participants.

Continguts

10244

1. Què entenem per altes capacitats
2. Detecció a l'aula i avaluació psicopedagògica
 La detecció a l'aula
 Avaluació psicopedagògica
3. Models d'intervenció i estratègies per utilitzar a l'aula

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:

- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

54

Compartir

Pròxims cursos