Ciberbullying: intervenció socioeducativa

Ciberbullying Intervencio Socioeducativa

Objectius generals

 Conèixer i detectar similituds i diferències entre el bullying i les noves formes d'assetjament a les xarxes socials.
 Desenvolupar estratègies d'intervenció per a la protecció de les víctimes. -Indagar sobre les tipologies de víctimes.
 Indagar sobre les tipologies de víctimes.
 Detectar les diferències entre les etapes de l'assetjament a l'espai digital i les etapes del bullying a l'aula.
 Analitzar el perfil del psicòpata digital.
 Analitzar les formes en què un grup pot generar i desenvolupar situacions d'assetjament.
 Examinar el perfil de l'assetjador i l'evolució de la víctima, així com la seva relació amb les fases del bullying.
 Comprendre el paper que desenvolupen les parts implicades en les situacions de bullying/ciberbullying i com evitar el seu
empitjorament.

Continguts

8121

1. Tractament i definició del assetjament escolar i l'assetjament digital.
2. El procés de l'assetjament i les conseqüències a curt termini.
3. La prevenció del "ciberbullying".
4. Tipologies d'assetjadors a l'escola.
5. Tipologies de violència emmascarada: violència sexual, sexista, ideològica i psicològica.
6. Les diverses formes d'agressivitat en la infància.

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

42

Compartir