Educació inclusiva centrada en el trastorn de l’espectre autista (TEA)

Ref: 85637

Inici: 17/09/24

Fi: 17/10/24

35h

Presencial: 3h

Aula virtual: 32h

Aula Virtual

dimarts i dijous de 17:00 a 21:00 hores

85637

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Descriure als professionals de l'educació, els elements principals derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a l'aula.

Objectius específics

   •  Identificar l'alumne i l'alumna amb autisme.
   •  Definir elements per a lorientació de la pràctica professional destinada a l'alumnat amb TEA en el marc de l'educació inclusiva.
   •  Identificar la perspectiva interdisciplinària per atendre les famílies de lalumnat amb TEA.

Contingut

85637

 Mòdul 1: Conceptes bàsics sobre l'alumnat amb TEA. 10h
Identificació de les característiques principals de l'espectre Autista
   •  Causes i tipus de trastorn de l'espectre autista
   •  Malalties relacionades amb el trastorn
   •  Etapes de l´autisme infantil.
Distinció dels elements claus per a la inclusió
   •  Hàbits i les habilitats d'autonomia personal
   •  Llenguatge i estil de comunicació
   •  La interrelació amb l'alumnat i el personal docent.

 Mòdul 2: Avaluació psicològica i implicació pedagògica. 15h
Elaboració d'un disseny d'avaluació psicològica
   •  Estil cognitiu i les implicacions que té en l'aprenentatge
   •  Estratègies que afavoreixin latenció a lalumnat amb TEA.
Demostració de recursos comunicatius
   •  Adaptacions curriculars: infantil, primària, secundària
   •  Recursos per atendre les necessitats psicoeducatives de l'alumnat dins de l'aula ordinària
Gestió del temps lliure i excursions
   •  Simulació d'estratègies per als esbarjos i menjadors escolars i simulació d'estratègies per fer excursions

 Mòdul 3: El treball en equip i la perspectiva interdisciplinar. 10h
Disseny de la intervenció en el context familiar
   •  Necessitats de les famílies i orientació a la família de l'alumne i l'alumna amb autisme.
Descripció de tots els professionals implicats
   •  Relació entre psicopedagogs, mestres, educadors, logopedes, psicòlegs, etc.
   •  Varietat de recursos i tècniques pel tractament i el procés educatiu.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

314

Comparteix