Educació inclusiva centrada en la dislèxia

Ref: 85217

Inici: 29/05/24

Fi: 26/06/24

20h

Presencial

dilluns i dimecres de 15:00 a 17:30 hores

85217

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Descriure elements que permetin als professionals el treball efectiu a l'aula, amb alumnes amb dislèxia.

Objectius específics

   •  Identificar el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, digrafia i disortografia.
   •  Aplicar estratègies d'intervenció a l'aula per millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.

Contingut

85217

 Mòdul 1: Conceptes bàsics sobre la dislèxia
Identificació del concepte de dislèxia i diferenciar-lo de disortografia i disgrafia
   •  Bases neurològiques i processament psicolingüístic
   •  Processos de lectura/ Processos d'escriptura
Reconeixement de les característiques de l'alumnat amb dislèxia
   •  Diagnòstic mitjançant el reconeixement de les característiques que presenta el nen dislèxicia
   •  Perfil de dificultats
Disseny del procés d'avaluació
   •  Criteris diagnòstics
   •  Informe psicopedagògic

 Mòdul 2: La intervenció educativa amb infància amb dislèxia
Anàlisi sobre les dificultats d'aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics
   •  Mètodes d'ensenyament de la lectura
   •  Reconeixement de les noves tècniques d'intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura.
Intervenció en la dislèxia, disortografia i disgrafia
   •  L'atenció precoç/ La intervenció segons el component afectat
   •  La intervenció específica segons diferents programes
   •  La intervenció a l'aula i fora de l'aula
   •  L'ús de recursos específics

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/aLloc

ILERLLENGÜES, S.L.
C LLUÍS COMPANYS 30-32
25003
Lleida

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

62

Comparteix