Educació Inclusiva: dislèxia

Ref: 82719
Educacio Inclusiva Dislexia

Inici: 17/10/23

Fi: 02/11/23

20h

Presencial: 4h

Aula virtual: 16h

Aula Virtual

dimarts i dijous de 16:00 a 20:00 hores

82719

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia.

Objectius específics

 Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.
 Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de simila, conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia.
 Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques denen dislèxic.
 Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic.
 Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula.
 Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèa
 Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura.

Continguts

82719

1. Concepte de dislèxia.
1.1. Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia
1.2. Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC)

2. Característiques del nen dislèxic.
2.1. Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars)
2.2. Retard a aprendre a parlar amb claredat
2.3. Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica
2.4. Nens fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure
2.5. Nens entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora.
2.6. Nens majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible.

3. Diagnòstic de la dislèxia.
3.1. Detecció de la dislèxia: símptomes.
3.2. Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC
3.3. Avaluació global i interdisciplinària.
3.4. Informe especialitzat.

4. Intervenció en dislèxia.
4.1. Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar
4.2. Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç
4.3. Recursos dins de l’aula
4.4. Recursos d’internet
4.5. Estudi de casos
4.6. Endarreriment del llenguatge
4.7. Trastorns de LEC
4.8. Atenció precoç dels trastorns de LEC
4.9. Recursos d’Internet
4.10. Estudis de casos

5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia.
5.1. La família com a element de suport emocional i social
5.2. Desenvolupament de l’autoestima.

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

46

Compartir