Inclusió escolar amb necessitats educatives especials

Ref: 85252

Inici: 16/09/24

Fi: 23/10/24

40h

Presencial

dilluns i dimecres de 17:00 a 21:00 hores

85252

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional , demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova daccés

Objectius generals

Analitzar les actituds i habilitats personals en la tasca de les persones vetlladores escolars per poder donar una resposta educativa d'una manera efectiva i eficient a la infància i la joventut amb necessitats educatives especials

Objectius específics

   •  Identificar les funcions del vetllador/a escolar i relacionar-les amb tots els agents educatius implicats
   •  Distingir les diferents diversitats funcionals existents a l'alumnat
   •  Definir les claus d'higiene postural d'un vetllador escolar per prevenir accidents i dolors corporals

Contingut

85252

 Mòdul 1: Funcions del vetllador/a escolar. 10h
Descripció de les tasques i funcions d'un vetllador/a escolar:
   •  Distinció del paper del vetllador/a amb el paper del mestre/a
   •  Identificació dels punts de col·laboració entre tots dos professionals
Identificació de les relacions que s'estableixen entre les famílies, els alumnes amb alguna necessitat educativa i els diferents agents educatius
   •  Anàlisi de les necessitats emocionals que tenen les famílies que requereixen un vetllador/a escolar per al seu fill/a
   •  Identificació dels canals comunicatius i disseny de plans de comunicació

 Mòdul 2: Classificació de les diverses diversitats funcionals. 20h
Classificació de les diferents diversitats funcionals: Identificació de les principals diversitats funcionals/ Identificació de les àrees d'aprenentatge relacionades amb cada diversitat funcional
Descripció de les discapacitats sensorials: Classificació de les discapacitats sensorials més comunes
   •  Auditives i visuals
   •  Identificació de la seva afectació al procés educatiu
Explicació de les discapacitats físiques
   •  Classificació de les discapacitats físiques més comunes i Identificació de les afectacions a nivell escolar
Descripció de les discapacitats psíquiques
   •  Classificació de les discapacitats psíquiques més comunes i Identificació de les afectacions a nivell escolar
Explicació dels trastorns de conducta
   •  Classificació de trastorns de conducta més comuns i Identificació de les afectacions a nivell escolar
Aplicació de tècniques de suport
   •  Disseny d'adaptació curricular i Eines i recursos per a la inclusió

 Mòdul 3: Control postural i tècniques de prevenció d'accidents. 10h
Definició d'una bona higiene postural a l'exercici de vetllador/a escolar
   •  Distinció de les postures correctes corporals en funció de la limitació que l'alumnat presenti
   •  Anàlisi dels hàbits quotidians que ajuden a la prevenció

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

1017

Comparteix