Intervenció educativa en alumnat amb altes capacitats

Ref: 85261

Inici: 17/02/24

Fi: 20/04/24

30h

Presencial

dissabte de 09:00 a 13:30 hores

85261

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar eines per dotar les persones participants d'estratègies de detecció d'alumnes amb capacitats altes

Objectius específics

   •  Definir el concepte d'altes capacitats
   •  Descriure estratègies educatives globals i concretes per optimitzar el procés d'aprenentatge de l'alumnat amb capacitats altes a l'aula

Contingut

85261

 Mòdul 1: Altes capacitats. 15h
Descripció del concepte d'altes capacitats
   •  Anàlisi de la descripció referent a altes capacitats
   •  Ús del concepte d'altes capacitats

 Mòdul 2: Detecció i avaluació psicopedagògica a l'aula. 15h
Identificació d'altes capacitats a l'aula, confecció del procés que cal seguir i la seva aplicació a l'aula
   •  Aplicació de models d'intervenció i estratègies per utilitzar a l'aula
   •  Seguiment del procés

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

89

Comparteix