Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar

Vetlladora Suport A La Inclusio Escolar

Objectius generals

 Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a donar resposta educativa d’una manera efectiva i eficient als infants i joves amb necessitats educatives especials

Objectius específics

 Afavorir els processos d’inclusió socioeducativa d’aquests infants i joves Conèixer eines i recursos per a la intervenció socioeducativa dels infants i joves amb tenen necessitats educatives especials
 Desenvolupar les actituds i habilitats personals en la tasca del vetllador/a.

Continguts

6297

1. Paper i funcions del vetllador/a
2. Relació amb l’escola i les famílies
3. Classificació de les diferents diversitats funcionals.
4. Discapacitats sensorials
5. Discapacitats físiques
6. Discapacitats psíquiques
7. Trastorns de conducta Eines i recursos per a la inclusió
8. Control postural i tècniques de prevenció d’accidents

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.
Pràctica Final, resolució d’un cas pràctic amb 4 preguntes, i examen teòric: format per un qüestionari de 20 preguntes amb resposta múltiple.

El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final (20% el teòric-test i un 20% el pràctic).

Valoració


Estudiants formats

791

Compartir