Soldadura: MIG-MAG

Ref: 82802
Construccions Metalliques I Soldadura

Inici: 02/10/23

Fi: 16/11/23

60h

Presencial

dilluns, dimecres i dijous de 18:30 a 21:45 hores

82802

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

-Realitzar soldadures utilitzant equips de soldadura mig-mag, aplicant les especificacions tècniques previstes a les homologacions
internacionals de processos de soldadura i complint les normes de seguretat i d'higiene en el treball.

Objectius específics

-Analitzar la informació tècnica i interpreta els processos de soldadura amb arc sota gas protector, amb elèctrodes consumibles
MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas)
 Preparar els equips i els elements per a la soldadura amb arc, sota gas protector, amb elèctrode consumible (MIG/MAG)
 Soldar amb arc sota gas protector amb elèctrode consumible (MIG/MAG)
 Verificar les soldadures MIG/MAG

Continguts

82802

1. Preparació de màquines i components emprats en les operacions de soldadura amb arc elèctric amb elèctrode consumible
(mig/mag) manual o automatitzada
2. Soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric amb elèctrode consumible (mig/mag) manual o automatitzada
3. Verificació de les soldadures
4. Manteniment de màquines de soldar amb arc elèctric amb elèctrode
5. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
Elaborar una peça mitjançant soldadura.

Lloc

INSTITUT EL PALAU
C EMPORDA 7-13
08740
St.Andreu de la Barca

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

218

Compartir