Disseny i mecanització 2D (MASTERCAM 2D)

Mecanica

Objectius generals

 Formar en el disseny 2D i en totes les funcions de creació, simulació i edició de mecanitzat d'elements amb filferro i superfícies.
 Aprendre a importar, retocar o crear models simples de superfícies.
 Analitzar els elements de superfície de model.
 Incorporar, de manera transversal, conceptes vinculats a l´economia circular.

Continguts

8141

Part Teòrica:
1. Introducció, maneig del programa. Funcionament general.
2. Funcions més comunes de disseny 2D.

Part Pràctica:
1. Control de mesures.
2. Modelatge híbrid (sòlids i superfícies).
3. Dibuixos 2D i plànols.
4. Assemblatge.
5. Mecanitzat 2D
6. Plantilles.
7. Verificació i simulacions.
8. Postprocessat.

Part Transversal:
Sostenibilitat i economia circular: aspectes socials,ambientals i econòmics.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça

Valoració


Estudiants formats

63

Compartir