Disseny i mecanització 3D (MASTERCAM 3D)

Mecanica

Objectius generals

 Integrar les diferents tecnologies que influeixen en el procés de disseny, prototipat i fabricació final de components mecànics.
 Interpretar i realitzar plànols mecànics correctament.
 Incorporar, de manera transversal, conceptes vinculats a l´economia circular.

Objectius específics

-Conèixer les tècniques de càlcul i representació en plànols dels principals elements que integren un sistema mecànic complex
(eixos, rodaments, bigues...).
-Conèixer els materials i les seves característiques, els processos bàsics de mecanitzat (tècniques de tornejament, fresat, trepat,
roscat...), així com les normatives vigents aplicables.
-Dominar el principal llenguatge de programació CNC (llenguatge Codi ISO), així com realitzar una introducció a sistemes CAM.
-Conèixer i dominar els sistemes CAD 3D, emprant per a això un sistema CAD d'alt nivell.l.

Continguts

8142

Part Teòrica:
1. Coneixements de disseny 3D.
2. Realització de disseny de peces 3D.

Part Pràctica:
1. Condicions tecnològiques per la fabricació amb màquina CNC.
2. Preparació de màquina per la mecanització.
3. Transmissió del programa generat amb CadCam.
4. Mecanització de la peça amb CNC.
5. Control de mesures.
6. Materials.

Part Transversal:
Sostenibilitat i economia circular: aspectes socials,ambientals i econòmics.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça

Valoració


Estudiants formats

64

Compartir