Disseny i mecanització per ordinador.CAD-CAM. NIVELL I

Ref: 81609
Mecanica

Inici: 20/10/22

Fi: 24/11/22

40h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 22:00 hores

81609

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

   •  Donar a conèixer procediments per l’obtenció de programes de Control Numèric de manera totalment automàtica, mitjançant
l’aplicació d’un sistema de Fabricació Assistida per Ordinador: CAM.

   •  Analitzar el procés d’elaboració d’un programa de Control Numèric en un sistema CAM:definir el perfil geomètric de la peça que
es pretén fabricar, determinar quins són les seves rutes de mecanitzat, depenent de que es tracti d’una peça per torn o fresa,
aprendre a modificar les rutes en cas necessari, així com visualitzar-les a la pantalla.

Continguts

81609

1. Introducció als sistemes CAD/CAM
2. Disseny en estructura de filat 2D i 3D
3. Introducció a sòlids i superfícies
4. Operacions de mecanitzat 2D i 2D ½
5. Operacions de mecanitzat bàsiques en 3D
6. Simulació i verificació

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça

Lloc

Fointec Informàtica, SLU
CR Doctora Castells 1 Altell
25001
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

164

Compartir