Coaching de fortaleses

Ref: 84911
Habilitats Personals I Interpersonals

Inici: 14/09/24

Fi: 23/11/24

40h

Presencial

dissabte de 09:30 a 14:00 hores

84911

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2. El certificat de professionalitat que es recull a l'apartat de requisit d'acreditacions/titulacions ha de ser de la mateixa família i àrea professional on s'enquadra el programa formatiu
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Construir o potenciar les fortaleses personals i maximitzar-ne l'ús en l'assoliment de metes i aspiracions

Objectius específics

   •  Explicar les bases i els principis del Coaching de fortaleses
   •  Analitzar les habilitats d'acompanyament d'un procés de coaching associant-les amb els límits del codi ètic
   •  Delimitar les diferents fases d'un procés de coaching de fortaleses
   •  Aplicar un procés de Coaching de fortaleses

Contingut

84911

 Mòdul 1: Exposició del Coaching per fortaleses. 10h
Identificació de les bases i els principis bàsics.
   •  Introducció al Coaching de fortaleses.
   •  Fortaleses vs debilitats.
   •  Diccionari i classificació de les fortaleses.
   •  Desenvolupament estratègic de les fortaleses del coach i de la coachee

 Mòdul 2: La figura del coach. 10h
Anàlisi de les habilitats requerides pel coach i del codi ètic en els processos de coaching
   •  Habilitats del coach
   •  Codi ètic a les intervencions de Coaching

 Mòdul 3: El procés del coaching de fortaleses. 10h
Gestió d'un procés de coaching de fortaleses
   •  Delimitació de les cinc fases del procés
   •  Comprensió de la fase preparatòria. Motivació, comprensió, aclariment i acord de l'objectiu
   •  dentificació i descobriment de les fortaleses presents. Comprovació i apreciació
   •  Exploració d'usos
   •  Generació d'estratègies

 Mòdul 4: Aplicació del procés de coaching de fortaleses. 10h
Aplicació d'un procés de coaching de fortaleses
   •  Generalització de l'experiència de l'ús estratègic de les fortaleses a l'àmbit personal
   •  Generalització de l'experiència de l'ús estratègic de les fortaleses a l'àmbit professional

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

319

Comparteix