Habilitats de comunicació

Ref: 84973
Habilitats De Comunicacio

Inici: 30/09/24

Fi: 08/11/24

30h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

84973

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

En modalitat de teleformació, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Identificar i aplicar estratègies i tècniques de comunicació que facilitin la comunicació efectiva.

Objectius específics

   •  Identificar els factors i les tècniques per afavorir una comunicació efectiva, basada en l'assertivitat.
   •  Aplicar tècniques i estratègies de comunicació, incloent l'anàlisi sobre les emocions i les capacitats dels interlocutors i la seva gestió.

Contingut

84973

 Mòdul 1: Comunicació assertiva i efectiva. 20h
Identificació de la comunicació assertiva
   •  Factors de la comunicació efectiva
   •  Elements integrants de la comunicació
   •  Elements actitudinals per a una escolta activa i empàtica
   •  Tècniques d'escolta activa i empàtica
Execució coherent del missatge, identificant les possibles interferències
   •  Comunicació verbal i no verbal
   •  Barreres en la comunicació
   •  Estils de resposta a la comunicació verbal
   •  Opinions, aclariments o peticions

 Mòdul 2: Psicologia de l'interlocutor. 10h
Aplicació de la psicologia de l'interlocutor a la comunicació
   •  Emocions en la comunicació
   •  Tècniques de comunicació empàtica
   •  Control de les emocions en situacions de conflicte

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

És imprescindible fer els exàmens d’avaluació final per a poder obtenir la certificació.

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

2155

Comparteix