Intel·ligència emocional

Ref: 84329
Intelligencia Emocional

Inici: 04/10/23

Fi: 06/11/23

30h

Presencial: 2h

Aula virtual: 6h

Teleformació: 22h

Mixta

dimecres de 18:00 a 21:00 hores

84329

Observacions

En aquest curs ja no poden participar les persones treballadores d´administració pùblica (places esgotades).


El 23/10 hi ha classe presencial a Fundació Paco Puerto Terrassa de 18:00 a 20:00

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball.
 Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic
 Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

Objectius específics

 Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d'aplicació en àmbits laborals.
 Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
 Potenciar l'autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel   • ligència emocional.
 Desenvolupar l'empatia i la comunicació.
 Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals
 Aprendre a identificar patrons emocionals pròpis, avaluar la seva repercusió en l’àmbit personal, social i laboral.
 Aprendre a reconèixer les emocions al·liènes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les
relacions interpersonals.
 Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
 Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d’una perspectiva
d’ecologia emocional personal.

Continguts

84329

1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens
1.1 Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
1.2 Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
1.3 Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.

2. Consciència emocional.
2.1 Quines són les emocions bàsiques?
2.2 Funcions de cada emoció.
2.3 Classificació de les emocions.

3. Habilitats socials
3.1 La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana.
3.2 Identificació de patrons emocionals pròpis i al·liens.
3.3 Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional.
3.4 Les competencies emocionals bàsiques.
3.5 La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
3.6 La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.

4. Ecologia emocional i salut
4.1 Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.
4.2 Relació entre gestió emocional i salut.

5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral
5.1 Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
5.2 Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors))

Avaluació

- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Cas pràctic.
- Redacció d’informes.
- Creació de productes.

El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

2224

Compartir