Resolució de conflictes

Ref: 82618
Resolució De Conflictes

Inici: 18/10/23

Fi: 29/11/23

30h

Presencial: 3h

Aula virtual: 27h

Aula Virtual

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

82618

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectius específics

 Comprendre la naturalesa dels conflictes.
 Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
 Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.
 Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
 Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables.
 Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
 Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més adient.
 Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Continguts

82618

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.
1.1. La comunicació interpersonal
1.2. Tipus de comunicacions
1.3. La comunicació eficaç
1.4. Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.
2. Resolució assertiva dels conflictes.
2.1. Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
2.2. Habilitats per a una comunicació eficaç.
2.3. Escolta activa, rapport, feedback, el missatge.
2.4. L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
2.5. Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.
3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.
3.1. Empatia i estils de comportament.
3.2. Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
3.3. Estils de comportament
3.4. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
3.5. Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
3.6. Els diferents tipus de conflictes
4. Metodologia per resoldre conflictes.
4.1. Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
4.2. La mediació i la negociació.
4.3. Com arribar a acords favorables
5. Els estils de negociació.
5.1. Models de negociació
5.2. Fases de la negociació
5.3. Preparació de la negociació
5.4. Definició dels objectius
5.5. Estudi del mitjà
5.6. Estudi dels homes i els seus mòbils
5.7. Planificació de la negociació
5.8. Avaluació de la relació de forces La identitat global
5.9. Els valors
5.10. Els estatuts
5.11. Els poders
5.12. Estratègies per una negociació eficaç
5.13. La banda d'objectius
5.14. Conducció de la negociació
5.15. Discussió
5.16. La informació en la negociació
5.17. Problemes de forma.
5.18. Propostes

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

666

Compartir