Apliquem la perspectiva de gènere en l'àmbit de l'administració pública

Ref: 84349
Apliquem La Perspectiva De Genere En Lambit De Ladministracio Publica 84349

Inici: 11/10/23

Fi: 04/12/23

30h

Aula Virtual

dilluns i dimecres de 17:00 a 20:00 hores

84349

Informació important

La totalitat de les hores del curs es farà per aula virtual en l'horari estipulat. Per a obtenir la certificació del curs és imprescindible assistir en directe al 80% les sessions.

Objectius generals

 Reconèixer els biaixos de gènere i corregir-los aplicant els plans i polítiques d’igualtat, ja sigui en l’àmbit social com laboral.
 Fer un ús inclusiu del llenguatge.
 Identificar i prevenir l'assetjament sexual.

Objectius específics

 Treballar les polítiques per a la igualtat d’oportunitats (Mòdul formatiu 1).
 Prendre consciència de com la societat consolida i transmet les relacions de poder entre homes i dones (Mòdul formatiu 2).
 Anàlisi del mercat laboral  diversificació entre homes i dones (Mòdul formatiu 1-2).
 Aconseguir una comunicació inclusiva lliure d'estereotips (Mòdul formatiu 3).
 Capacitat d’encomanar el llenguatge inclusiu (Mòdul formatiu 3).
 Conèixer els plans d’igualtat (Mòdul formatiu 3).
 Conèixer els principals conceptes, eines i estratègies per la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i/o per raó de gènere (Mòdul formatiu 4).
 Adquirir bones pràctiques laborals en el seu lloc de treball les quals generin un impacte positiu amb l’entorn on es desenvolupa l’activitat laboral tenint en compte la perspectiva verda i de gènere (Mòdul formatiu 5).

Continguts

84349

Mòdul formatiu 1: Contextualització. 5 hores
1.1. Marc legal: Llei Orgànica 3/2007 i Llei 17/2015
1.2. Les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
1.3. Situació de les dones i els homes al mercat de treball. Anàlisi estadístic actualitzat

Mòdul formatiu 2: Conceptes claus. 7,5 hores
2.1. Sexe i gènere: rols exercits
2.2. Igualtat d’oportunitats sociolaborals i de participació en els espais de decisió
2.3. Segregació horitzontal i segregació vertical: situacions de discriminació
2.4. Bretxa salarial
2.5. Temps de treball, usos del temps i coresponsabilitat.
2.6. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal

Mòdul formatiu 3: Estratègies i instruments que faciliten la incorporació de les polítiques d’igualtat a les empreses. 10 hores
3.1. Els plans d'igualtat a les empreses
3.1.1. Incidència del Pla en l’empresa
3.1.2. Comissió d’igualtat
3.1.3. Àmbits d’actuació del pla
3.2. La negociació col·lectiva dels plans d’igualtat a l'empresa
3.2.1. Beneficis de la negociació
3.3. Llenguatge no sexista
3.4. Formació en matèria d’igualtat

Mòdul formatiu 4: Prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 6 hores
4.1. Conceptes: assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
4.2. Com prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
4.3. El Protocol per a les administracions públiques per a l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia: tracte no discriminatori i la igualtat entre persones
4.4. Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Mòdul formatiu 5: La responsabilitat social: introducció a la sostenibilitat i economia verda. 1,5 hores

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_SSCB_UC1026_3 Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

22

Compartir