Feminisme i interseccionalitat

Ref: 82366
Feminisme I Interseccionalitat 82365

Inici: 10/06/23

Fi: 15/07/23

20h

Presencial

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

82366

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Requisits de l’alumne

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
Certificat de professionalitat nivell 1
Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
Certificat de Professionalitat de nivell 2
Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Requisits del curs

Quan l’aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l’experiència
professional alternativa, demostrarà coneixements i competències
suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova
d’accés

Experiència

En cas de no disposar de titulació acadèmica requerida, acreditar una
experiència professional d’1 any treballant en organitzacions que vulguin
incorporar la interseccionalitat en els seus projectes i cultura organitzativa.

Objectius generals

Conèixer els fonaments de la perspectiva interseccional i el seu funcionament.

Objectius específics

 Descriure els antecedents i el context de la perspectiva interseccional a més de definir els
plantejaments teòrics i metodològics
 Definir els conceptes clau sobre diversitat sexual i afectiva i entendre les construccions dels
conceptes sexe i gènere
 Definir els conceptes clau sobre la diversitat d'origen, cultural i religiosa
 Usar eines per a l’aplicació de la perspectiva interseccional en projectes, accions i abordatges

Continguts

82366

Mòdul 1: Perspectiva interseccional: antecedents i context
Mòdul 2: Diversitat afectiva-sexual i de gènere
Mòdul 3: Diversitat d’origen, cultural i religiosa. Diversitat funcional
Mòdul 4: Eines i reflexions per a l’aplicació de la interseccionalitat en projectes, accions i abordatges

Avaluació

prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats: test de veritable/fals, simulació i/o resolució d’un cas pràctic per exemple de l’estereotips, violència masclista, ... on l’alumne ha de donar resposta indicant quines accions realitzaria per resoldre’l.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

21

Compartir