Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament

Ref: 79447
Formacio En Igualtat I Prevencio De Lassetjament

Inici: 05/07/22

Fi: 21/07/22

15h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

79447

Observacions

En aquest curs ja no poden participar les persones treballadores d´administració pùblica (places de 10% esgotades)

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

Conèixer els principals conceptes, eines i estratègies per la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i/o per raó de gènere.

Continguts

79447

1. Introducció
1.1. Marc legal: Llei Orgànica 3/2007 i Llei 17/2015
1.2. Situació de les dones i els homes al mercat de treball. Anàlisi estadístic actualitzat

2. Conceptes
2.1. Sexe i gènere
2.2. Igualtat d’oportunitats
2.3. Segregació horitzontal i segregació vertical
2.4. Bretxa salarial
2.5. Temps de treball, usos del temps i coresponsabilitat.
2.6. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal

3. Estratègies i instruments que faciliten la incorporació de les polítiques d’igualtat a les empreses
3.1. Els plans d'igualtat a les empreses
   •  Incidència del Pla en l’empresa
   •  Comissió d’igualtat
   •  Àmbits d’actuació del pla
3.2. La negociació col   • lectiva dels plans d’igualtat a l'empresa
   •  Beneficis de la negociació
3.3. Llenguatge no sexista
3.4. Formació en matèria d’igualtat

4. Prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
4.1. Conceptes: assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
4.2. Com prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
4.3. Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Avaluació

Qüestionari final de la formació format per 10 preguntes tipus test de resposta única i 2 preguntes curtes referents als quatre blocs del curs.
O bé
Resolució d’un cas pràctic.
Pes de 20% de la nota final.

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

335

Compartir