Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament

Ref: 80782
Formacio En Igualtat I Prevencio De Lassetjament
Preu:

75€

Afiliats:

55€

Més de 20 places

20h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

80782

Informació important

Reconeixement de
l’activitat demanat al Departament d'Educació en virtut de l'Ordre
ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Objectius generals

Conèixer els principals conceptes, eines i estratègies per la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i/o per raó de gènere.

Continguts

80782

1. Introducció
1.1. Marc legal: Llei Orgànica 3/2007 i Llei 17/2015
1.2. Situació de les dones i els homes al mercat de treball. Anàlisi estadístic actualitzat

2. Conceptes
2.1. Sexe i gènere
2.2. Igualtat d’oportunitats
2.3. Segregació horitzontal i segregació vertical
2.4. Bretxa salarial
2.5. Temps de treball, usos del temps i coresponsabilitat.
2.6. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal

3. Estratègies i instruments que faciliten la incorporació de les polítiques d’igualtat a les empreses
3.1. Els plans d'igualtat a les empreses
   •  Incidència del Pla en l’empresa
   •  Comissió d’igualtat
   •  Àmbits d’actuació del pla
3.2. La negociació col   • lectiva dels plans d’igualtat a l'empresa
   •  Beneficis de la negociació
3.3. Llenguatge no sexista
3.4. Formació en matèria d’igualtat

4. Prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
4.1. Conceptes: assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
4.2. Com prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
4.3. Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Avaluació

Qüestionari final de la formació format per 10 preguntes tipus test de resposta única i 2 preguntes curtes referents als quatre blocs del curs.
O bé
Resolució d’un cas pràctic.
Pes de 20% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

395

Compartir